Švietimo projektai | VDU

Švietimo projektai

ES_Europos_Socialinis_Fondas_big_logoLITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ, LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ IR LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006)

Programa: ES struktūrinė parama
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 09 12 – 2014 09 14
Koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Partneriai: Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas
Projekto vadovė: doc. dr. Laima Anglickienė
Projekto biudžetas: 2932481 Lt.

Šiuolaikinės globalizacijos eroje vykstantis migracijos, kosmopolitizmo apraiškų procesas lemia didėjantį dėmesį lituanistikos (baltistikos) tyrimams ir studijoms, jos suvokimui pasauliniame kontekste, tačiau lituanistikos ir baltistikos centrai dėl ekonominių ir politinių priežasčių, žmogiškųjų išteklių resursų nepakankamumo negali aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos mokslininkais. Centrų stiprinimas yra būtinas, nes bendruomenės turi būti formuojamos ne tik popkultūros ženkliškumu, o paremtų mokslinių pagrindų argumentų objektyvumu. Lituanistikos centrai turi sukaupę nemažai XX – ojo amžiaus Lietuvos medžiagos (dažnai tai yra originalūs politiniai, meniniai dokumentai), tačiau nesustabdomas kone kasdien kintančios situacijos procesas bendruomenių lieka tik stebimas iš šalies, o ne analizuojamas, nes pateikti tam tikrų klausimų, išgirsti kitą, argumentuotą nuomonę, pamatyti kitą kultūros, politikos, ekonomikos pusę nėra galimybių.

Projekte dalyvauja 10 užsienio universitetų, kuriuose veikia lituanistikos (baltistikos) centrai: Krokuvos Jogailaičių universitetas, Poznanės A. Mickevičiaus universitetas, Vienos universitetas, Tasmanijos universitetas, Glazgo universitetas, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Latvijos universitetas, Rėzeknės aukštoji mokykla, Daugpilio universitetas, Liepojos universitetas. Šio projekto tikslas – stiprinti lituanistikos ir baltistikos centrų, geografiniu atžvilgiu esančių toli nuo Lietuvos ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, bei mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šio projekto metu siekiama Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimo ir intensyvesnės lituanistikos centrų plėtros užsienyje skatinimo, nes tai užtikrins komunikaciją tarp Lietuvos užsienio centrų, užsienyje esančių Lituanistikos centrų ir toje šalyje esančios bendruomenės bendradarbiavimą, akademinės ir plačiųjų visuomenių komunikavimą, įgalins lietuvių bendruomenę užsienyje susipažinti su dabartine Lietuvos situacija, jos problemomis, pateikiamomis objektyviai ir argumentuotai, užtikrins glaudų bendradarbiavimą ir plės „Globalios Lietuvos“ misiją mezgant ryšius su išvykusiais mokslininkais, būsimais studentais, sukurs ir pateiks viešąją nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, kultūros gerinimą.

Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei lietuvių bendruomenių ryšius, vykdant šiuolaikinės Lietuvos mokslo, meno ir kultūros viešinimą, panaudojant tradicines ir virtualias aplinkas;
  • Didinti studentų ir dėstytojų mainus;
  • Tobulinti lituanistikos (baltistikos) centruose dirbančių dėstytojų kvalifikaciją;
  • Aprūpinti lituanistikos (baltistikos) centrus metodine, mokomąja literatūra bei leidiniais.

 

ES_Europos_Socialinis_Fondas_big_logoJUNGTINĖS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS „SOCIOLINGVISTIKA IR DAUGIAKALBYSTĖ“ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS    (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091)

Programa: ES struktūrinė parama
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-11-15 – 2015-07-11
Koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto vadovė: doc. dr. Jūratė Ruzaitė
Biudžetas: 824551,00 Lt.

Šiuo projektu Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriais Johano Gutenbergo universitetu Maince (Vokietija), Stokholmo universitetu (Švedija) ir Tartu universitetu (Estija) siekia sukurti ir įgyvendinti Jungtinę tarptautinę magistrantūros studijų programą „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“, kurios tikslas – parengti daugiakalbius tarptautinio lygio sociolingvistikos ir daugiakalbystės sričių specialistus, gerai išmanančius sociolingvistikos kryptis, teorijas ir metodus, gebančius įgytas žinias kūrybiškai ir kritiškai pritaikyti įvairiapusiams daugiakalbystės (sociolingvistiniams) tyrimams, gerai išmanančius Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę bei politinį kontekstą, galinčius dirbti ir konsultuoti kalbos politikos ir mažumų (kalbų) politikos planavimo srityse. Rengiamos JSP poreikį diktuoja ne tik deklaruojama ES politika daugiakalbystės atžvilgiu, darbo rinkos pokyčiai ir poreikiai, institucijos (ir valstybės aukštojo mokslo) tarptautiškumo plėtra, bet ir analogiškos filologinės programos nebuvimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. Kuriama ir rengiama įgyvendinimui magistrantūros junginė studijų programa leis studentams dalį studijų laikotarpio studijuoti užsienio šalių universitetuose, kurie yra aukščiausiose universitetų reitingų pozicijoje. Tai, be abejonės, turėtų didelės ir teigiamos įtakos VDU studijų kokybei, garantuotų mobilumo galimybes studentams ir didintų šios programos (taip pat ir institucijos) patrauklumą. Todėl kuriama ir rengiama įgyvendinimui kalbotyros jungtinės studijų programa laiku tenkins darbo rinkos poreikį, atitiks pagrindinę ES deklaruojamos daugiakalbystės idėją ir, tikimasi, sulauks humanitarinių ar socialinių mokslų krypties studentų susidomėjimo.

esparama_erpfLIETUVIŲ KALBOS SINTAKSINĖS-SEMANTINĖS ANALIZĖS SISTEMA TEKSTYNUI, LIETUVIŠKAM INTERNETUI IR VIEŠOJO SEKTORIAUS TAIKYMAMS (Nr.VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007)

Programa: ES struktūrinė parama
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-07-04 – 2014-11-30
Koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Partneriai: Kauno technologijos universitetas
Projekto vadovas: doc. dr. Darius Amilevičius
Biudžetas: 10 993 313,88 Lt.

Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Laukiami projekto rezultatai: viešosios elektroninės lietuvių rašytinės kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės semantinės analizės ir paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu. Projekto tikslinės grupės yra: 1) asmenys, vartantys lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje; 2) viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos; 3) taikomųjų kompiuterinių sprendimų ir elektroninių paslaugų, kuriuose naudojama sintaksinė-semantinė rašytinės lietuvių kalbos analizė, kūrėjai. Sistema taip pat naudosis lietuvių kalbos ir semantikos mokslininkai ir tyrėjai, lietuvių kalbos lingvistinių ir semantinių išteklių kūrėjai. Projektą kartu įgyvendina du partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas (Humanitarinių mokslų fakultetas, Kompiuterinės lingvistikos centras ir Informatikos fakultetas), turintis patirtį kompiuterinių lingvistinių išteklių kaupimo ir rašytinės kalbos lingvistinės analizės srityse, ir Kauno Technologijos universitetas, turintis patirtį semantinių technologijų taikymo ir informacinių sistemų kūrimo srityse.

ES_Europos_Socialinis_Fondas_big_logo„JUNGTINĖS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS „RYTŲ EUROPOS STUDIJOS IR TYRIMAI“ ĮGYVENDINIMAS“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-077)

Programa: ES struktūrinė parama
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-11-28 – 2014-11-28
Koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Atsakingas VDU padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
Projekto vadovė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė
Biudžetas: 1139000,00 Lt.

Šiuo projektu VDU siekia įgyvendinti Studijų kokybės vertinimo centro teigiamai įvertintą ir ŠMM registruotą jungtinę magistro studijų programą „Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES)“, (angl. Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES))  bei plėsti jos tarptautiškumą. Sudaryti sąlygas studentų ir darbuotojų mobilumui, suteikti galimybę skirtingų šalių, patirčių ir kultūrų studentams studijuoti skirtingoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje erdvėje bei sudaryti sąlygas studentams perimti skirtingų šalių ir aukštojo mokslo institucijų studijų patirtį. Projekte planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti studijų kokybės bei efektyvumo rodiklius, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą; sudaryti modernias, konkurencingas ir patrauklias mokymosi visą gyvenimą sąlygas, didini MIREES jungtinės programos konkurencingumą, pristatant jos pasiekimus pasaulyje. Šiandieninis VDU tarptautinis bendradarbiavimas ir pripažinimas, įgyvendinus šį projektą, dar labiau išaugti, kuriant naujus mokslo tinklus, o tai galėtų užtikrinti šios programos įgyvendinimas – moksliniai vizitai ir stažuotės bei kitos bendradarbiavimo formos. Įgyvendinus projektą, pavyks sudaryti sąlygas studentų ir darbuotojų mobilumui, suteikti galimybę skirtingų šalių, patirčių ir kultūrų studentams studijuoti skirtingoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje erdvėje bei sudaryti sąlygas studentams perimti skirtingų šalių ir AMI studijų patirtį, kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti studijų kokybės bei efektyvumo rodiklius, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą ir sėkmingą jų integraciją ekonominiame bei visuomeniniame sektoriuje, sudaryti modernias, konkurencingas ir patrauklias mokymo bei mokymosi visą gyvenimą sąlygas.